Nieuws

Akkoord club en supporters over borging supporterszaken

on

De voorbije maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen directie en commissarissen van Feyenoord enerzijds en afvaardigingen van de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) en Vereeniging De Feijenoorder anderzijds. Doel van het overleg was om de belangen van supporters binnen de club nog beter te borgen en de samenwerking tussen beide partijen verder te structureren om zo Hand in Hand te blijven werken aan een mooie toekomst van onze club.

De diverse overleggen hebben op 15 december geleid tot een aantal vruchtbare afspraken tussen beide partijen. Na vastlegging hier van, heeft dit direct het startsein betekend voor de – bij het laatste overleg aanwezige – verkenners, die onderzoek gaan doen naar welke huisvestingsoplossing op termijn de beste mogelijkheden biedt voor Feyenoord. Het akkoord van de supporters op de inhoud van de opdracht aan de verkenners was voor alle partijen een belangrijke voorwaarde.

Daar de verkenners reeds in de startblokken stonden en daarom direct aan de slag konden, is dit nog dezelfde dag wereldkundig gemaakt. Nu de details van de afspraken definitief zijn afgestemd en vastgelegd willen we iedereen graag nader informeren.

Bij de eenwording van BVO, Stadion en Sportclub eind 2010 is de Stichting Feyenoord in het leven geroepen. Hoewel de drie leden financieel, organisatorisch en juridisch onafhankelijk bleven, worden onderwerpen van grote importantie die het belang van meerdere leden aangaan sindsdien in deze Stichting Feyenoord besproken en vanuit dit orgaan aangestuurd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Dick van Well en Jos van der Vegt namens de BVO, Rene van Ierschot en Cees Maas namens het Stadion en Cees Ultee en Peter Bak namens de Sportclub. Op korte termijn wordt, vanwege het aftreden van Jos van der Vegt als commissaris van de BVO, voor hem een vervanger aangewezen.

Met het akkoord over diverse onderwerpen tussen club en supporters wordt nu een advies van de supporters overgenomen, namelijk het toevoegen van een supportersvertegenwoordiging aan de Stichting Feyenoord. Dit in een adviserende, dus niet besluitvormende rol. Vanuit de FSV en Vereeniging De Feijenoorder schuiven twee bestuursleden (Remco Ravenhorst en Jan de Knecht) aan bij de overige leden van de Stichting Feyenoord.

Versterking organisatie
Een andere nadrukkelijke wens van de supporters was het creëren van een extra fulltime kracht bij de BVO met 100% focus op supporterszaken. Supporterszaken lopen namelijk als een rode draad door het dagelijkse werk van de club en raken vele afdelingen. Hoewel binnen de BVO reeds vier medewerkers zich fulltime bezighouden met supporters en aanverwante zaken, zijn deze personen werkzaam op de afdeling Supporterszaken & MVO, waar ook het maatschappelijk beleid van de club ten uitvoer wordt gebracht. Ondanks vele raakvlakken tussen supporters en MVO aangelegenheden, zijn zowel de BVO als de FSV en De Feijenoorder het eens dat een extra kracht een goede zaak is.

Feyenoord was reeds op zoek naar deze aanvulling van de afdeling Supporterszaken en MVO. In overleg tussen club en supporters is het profiel van de vacature aangepast. De nieuw te werven persoon gaat functioneren als coördinator supporterszaken in nauwe samenwerking met het bestaande team. Inmiddels is voor deze vacature een geschikte Feyenoorder gevonden die op 6 januari 2014 in dienst treedt.

Versterking Raad van Commissarissen
In het voorjaar van 2014 treden conform het rooster twee commissarissen af, te weten Martin van Pernis en Jos van der Vegt. Zoals bekend volgt William Bontes vanaf februari Martin van Pernis op. De opvolger van Jos van der Vegt is nog niet bekend.

Het was een nadrukkelijke wens van de supporters om supporterszaken als een belangrijk aandachtsgebied op te nemen als werkveld voor de opvolger van Jos van der Vegt, zoals dit bij hem reeds enige tijd ook al het geval was. Dit voorstel kan rekenen op de steun van de BVO. De BVO heeft het profiel van de nieuwe commissaris op deze portefeuille officieel aangepast, in lijn met een deel van de taken van Van der Vegt.

Voor deze positie zijn door de supportersdelegatie meerdere kandidaten naar voren geschoven die aansluiten op dit profiel. Gesprekken met deze en andere kandidaten staan ingepland. De BVO hoopt op korte termijn de nieuwe commissaris te presenteren.

Supportersraad
Hoewel geen onderdeel van de in dit bericht aangehaalde overleggen tussen club en supporters wordt op korte termijn ook een ander belangrijk adviesorgaan geïnstalleerd, te weten de Feyenoord Supportersraad.

Dit orgaan is bewust buiten de gesprekken gehouden omdat club en FSV reeds tot een akkoord waren gekomen over de organisatie van deze raad en de FSV al druk doende is invulling te geven aan dit orgaan. Voor deze Feyenoord Supportersraad hebben zich de voorbije periode 80 Feyenoorders aangemeld, terwijl plaats is voor 25 supporters.

De FSV organiseert in januari diverse rondes om te komen tot een evenredige selectie van supporters, zodat de supportersraad een juiste afspiegeling vormt van de bezoekers van zowel thuis- als uitwedstrijden van Feyenoord.
Zodra de Supportersraad, nadat deze is voorgelegd aan de BVO om te controleren of de aanmeldingen voldoen aan het profiel, is geïnstalleerd komt deze periodiek bijeen om te praten en adviseren over supporterszaken. De BVO schuift aan om direct te vernemen wat er leeft onder supporters.

Samen maken we Feyenoord sterker
Zowel club als supporters hechten er waarde aan te benadrukken zeer content te zijn met het bereikte akkoord. Hand in Hand kan nu gewerkt worden aan een verdere mooie toekomst voor onze club. Hoewel bovenstaande een compleet beeld geeft van de afspraken en daarmee de inbedding van supporters binnen de Feyenoord organisatie begrijpen wij dat er nog vragen kunnen leven. De FSV blijft de onafhankelijke supportersvereniging van Feyenoord, officieel erkend door de BVO. In het reguliere overleg tussen beide partijen brengt FSV vragen van supporters over. De FSV en de BVO verzoeken supporters met eventuele vragen dit op korte termijn kenbaar te maken via het volgende e-mailadres: bestuur@feyenoordnet.nl.

Bron: Feyenoord.nl

20140106-091329.jpg

You must be logged in to post a comment Login