Nieuws

Rekenkamer Rotterdam: HNS (te) groot risico

on

In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van a.s. donderdag 11 juli en als advies aan de gemeenteraad stuurt de Rekenkamer Rotterdam vandaag een brief aan alle raadsleden. Strekking van het schrijven: Ten aanzien van de financiële aspecten van de gevraagde garantie voor de realisatie van HNS dient, naar de mening van de rekenkamer, te worden voldaan aan een drietal technische randvoorwaarden, t.w.;

De gevraagde garantie moet kunnen worden opgevangen binnen het weerstandsvermogen van de gemeente Rotterdam. Gegeven de huidige omvang van het weerstandsvermogen zal dat naar de mening van de rekenkamer op zich geen onmiddellijk probleem vormen.
De gevraagde garantie moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie inzake staatssteun.
De gevraagde garantie dient te voldoen aan de bepalingen uit de wet FIDO (wet Financiering Decentrale Overheden). Deze wet bepaalt onder meer dat een garantie (of subsidie) enkel kan worden verstrekt indien er sprake is van een duidelijk publiek belang.
Het moge duidelijk zijn, De Rekenkamer Rotterdam stelt een aantal haken en ogen. Daarnaast adviseert de Rekenkamer de raadsleden ongevraagd door het volgend op te merken:

“De rekenkamer merkt op dat de besluitvorming ten aanzien van de gevraagde gemeentegarantie een afweging noodzaakt die breder gaat dan alleen de puur financiële aspecten. Over deze brede afweging heeft de rekenkamer geen oordeel. Die afweging is primair aan de gemeenteraad.”

En laat de rapporten van bureau Decisio (zie hier het artikel ‘MKBA analyse HNS ontbreekt’) nou juist helemaal niets vermelden over de Maatschappelijke Kosten en Baten ten aanzien van het huidige stadionplan.

Aansluitend laat de Rekenkamer Rotterdam, niet geheel onbelangrijk, het volgende weten:

“Wel is de Rekenkamer van mening dat de Business Case zoals die gebaseerd is op de uitgangspunten van de zogenoemde ‘Base Case’ in het licht van de gevraagde garantie wellicht (te) optimistisch is. Het omslagpunt waarop de garantie (voor tranche A1 en A2) wordt aangesproken, ligt naar de mening van de rekenkamer relatief dicht bij het gekozen ‘Base Case’ scenario. Dat wil zeggen dat bij tegenvallende uitkomsten die over de gehele linie plaatsvinden, al snel het scenario in zicht komt waarop de garantie zal worden aangesproken.”

HNS is wellicht (te) optimistisch? Met andere woorden: HNS is een (te) groot risico…

Waarvan akte!

20130708-191525.jpg

Bron: rekenkamer.rotterdam.nl / Lunaticnews.nl

You must be logged in to post a comment Login